วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2560

http://www.udontech.ac.th/

1


2


3


ปวช.1
ชย.11 ยานยนต์
ชย.12 ยานยนต์
ชย.13 ยานยนต์
ชย.14 ยานยนต์
ชย.15 ยานยนต์
ชย.16 ยานยนต์
ชย.17 ยานยนต์
ชย.18 ยานยนต์
ชย.19 ยานยนต์
ชย.110 ยานยนต์
ชย.111 ยานยนต์
ชก.11 เครื่องมือกล
ชก.12 เครื่องมือกล
ชก.13 เครื่องมือกล
ชก.14 เครื่องมือกล
ชก.15 เครื่องมือกล
ชก.16 เครื่องมือกล
ชก.17 เครื่องมือกล
ชก.(ทวิศึกษา)11 เครื่องมือกล
ชช.11 โครงสร้าง
ชฟ.11 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.15 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.16 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.17 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.18 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.11 งานก่อสร้าง
ชส.12 งานก่อสร้าง
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
ชกว.11 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื
ชกว.12 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื
ชธ.11 งานโยธา
ชธ.12 งานโยธา
ชธ.13 งานโยธา
ชธ.14 งานโยธา
ชบ11 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ชค11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค12 เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชก.23 เครื่องมือกล
ชก.24 เครื่องมือกล
ชก.25 เครื่องมือกล
ชก.26 เครื่องมือกล
ชก.(ทวิศึกษา)21 เครื่องมือกล
ชช.21 โครงสร้าง
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.25 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.26 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.21 งานก่อสร้าง
ชส.22 งานก่อสร้าง
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
ชสท21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสท22 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสท23 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชธ.21 งานโยธา
ชธ.22 งานโยธา
ชธ.23 งานโยธา
ชธ.24 งานโยธา
ชบ21 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ชค21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค22 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค23 เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชก.33 เครื่องมือกล
ชก.34 เครื่องมือกล
ชช.31 โครงสร้าง
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.35 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.36 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.37 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.31 งานก่อสร้าง
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.33 สถาปัตยกรรม
ชสท31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสท33 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชธ.31 งานโยธา
ชธ.32 งานโยธา
ชบ31 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ชค31 เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวส.1
สชย.11 เทคนิคยานยนต์
สชย.12 เทคนิคยานยนต์
สชย.13 เทคนิคยานยนต์
สชย.14 เทคนิคยานยนต์
สชย.15 เทคนิคยานยนต์
สชก.11 เทคนิคการผลิต
สชก.12 เทคนิคการผลิต
สชก (ทวิภาคี)11 เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี)
สชช11 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สฟย11 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
สฟก.11 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.12 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.13 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.14 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.15 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.16 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.11 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.12 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สชส.11 เทคนิคการก่อสร้าง
สชส.12 เทคนิคการก่อสร้าง
สชธ.11 โยธา
สชธ.12 โยธา
สชถ.11 สถาปัตยกรรม
สทต.11 ติดตั้งและบำรุงรักษา
สทท11 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
สทค11 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สสท.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มชย.11 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.12 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.13 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.14 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.15 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.16 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชก.11 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.12 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.13 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.14 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชช11 ?.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มฟก.11 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.12 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.13 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.14 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.15 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.16 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.11 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มชส.11 ?.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มชธ.11 ?.6 โยธา
มชธ.12 ?.6 โยธา
มชถ.11 ?.6 สถาปัตยกรรม
มทต.11 ?.6 ติดตั้งและบำรุงรักษา
มทต.12 ?.6 ติดตั้งและบำรุงรักษา
มทผ.11 ?.6 อุตสาหกรรมการผลิต
มทค11 ?.6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
มบจ11 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ12 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ13 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ14 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ15 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มสท11 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มสท12 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มคอ.11 ?.6 คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน

ปวส.2
สชย.21 เทคนิคยานยนต์
สชย.22 เทคนิคยานยนต์
สชย.23 เทคนิคยานยนต์
สชย.24 เทคนิคยานยนต์
สชก.21 เทคนิคการผลิต
สชก.22 เทคนิคการผลิต
สชก.23 เทคนิคการผลิต
สชช21 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สฟย21 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
สฟก.21 ไฟฟ่ากำลัง
สฟก.22 ไฟฟ่ากำลัง
สฟก.23 ไฟฟ่ากำลัง
สฟก.24 ไฟฟ่ากำลัง
สฟค.21 ไฟฟ้าควบคุม
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.23 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สชส.21 เทคนิคการก่อสร้าง
สชธ.21 โยธา
สชถ.21 สถาปัตยกรรม
สทผ.21 อุตสาหกรรมการผลิต
สทค21 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สบจ21 การจัดการโลจิสติกส์
สสท.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มชย.21 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.22 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.23 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.24 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชก.21 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.22 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.23 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.24 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชช21 ?.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มฟก.21 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.22 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.23 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.24 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟค.21 ?.6 ไฟฟ้าควบคุม
มฟค.22 ?.6 ไฟฟ้าควบคุม
มออ.21 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มชส.21 ?.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มชธ.21 ?.6 โยธา
มชธ.22 ?.6 โยธา
มชถ.21 ?.6 สถาปัตยกรรม
มทต.21 ?.6 ติดตั้งและบำรุงรักษา
มทผ.21 ?.6 อุตสาหกรรมการผลิต
มทค21 ?.6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
มบจ21 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ22 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ23 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มสท21 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.