วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2563

http://www.udontech.ac.th/

1


2


3


ปวช.1
ชย.11 ยานยนต์
ชย.12 ยานยนต์
ชย.13 ยานยนต์
ชย.14 ยานยนต์
ชย.15 ยานยนต์
ชย.16 ยานยนต์
ชย.17 ยานยนต์
ชย.18 ยานยนต์
ชย.19 ยานยนต์
ชย.110 ยานยนต์
ชย.111 ยานยนต์
ชก.11 เครื่องมือกล
ชก.12 เครื่องมือกล
ชก.13 เครื่องมือกล
ชก.14 เครื่องมือกล
ชก.15 เครื่องมือกล
ชช.11 ผลิตภัณฑ์
ชฟ.11 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.15 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.16 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.17 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.18 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.14 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.11 งานก่อสร้าง
ชส.12 งานก่อสร้าง
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
ชธ.11 งานโยธา
ชธ.12 งานโยธา
ชธ.13 งานโยธา
ชธ.14 งานโยธา
ชธ.15 งานโยธา
ชบ11 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ชค11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค12 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชกว.11 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื
ชกว.12 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื
ชกว.13 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชย.27 ยานยนต์
ชย.28 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชก.23 เครื่องมือกล
ชก.24 เครื่องมือกล
ชก.(ทวิศึกษา)21 เครื่องมือกล
ชช.21 โครงสร้าง
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.25 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.26 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.21 งานก่อสร้าง
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
ชธ.21 งานโยธา
ชธ.22 งานโยธา
ชธ.23 งานโยธา
ชบ21 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ชค21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค22 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชกว.21 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื
ชกว.22 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชก.33 เครื่องมือกล
ชก.34 เครื่องมือกล
ชก.35 เครื่องมือกล
ชก.(ทวิศึกษา)31 เครื่องมือกล
ชช.31 โครงสร้าง
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.35 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.36 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.31 งานก่อสร้าง
ชส.32 งานก่อสร้าง
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.33 สถาปัตยกรรม
ชธ.31 งานโยธา
ชธ.32 งานโยธา
ชธ.33 งานโยธา
ชบ31 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ชค31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค32 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค.(ทวิศึกษา)31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชสท31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสท33 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.1
สชย.11 เทคนิคยานยนต์
สชย.12 เทคนิคยานยนต์
สชย.13 เทคนิคยานยนต์
สชย.14 เทคนิคยานยนต์
สชย.(ทวิภาคี)11 เทคนิคยานยนต์
สชก.11 เทคนิคการผลิต
สชก.12 เทคนิคการผลิต
สชก.13 เทคนิคการผลิต
สชช11 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สฟก.11 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.12 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.13 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.14 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.15 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.(ทวิภาคี)11 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.11 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.12 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.13 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สชส.11 เทคนิคการก่อสร้าง
สชธ.11 โยธา
สชธ.12 โยธา
สชถ.11 สถาปัตยกรรม
สทบ.11 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
สทค11 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สบจ.11 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สพค.11 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
มชย.11 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.12 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.13 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.14 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.15 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชก.11 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.12 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.13 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.14 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชช11 ?.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มฟก.11 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.12 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.13 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.14 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.15 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.16 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.11 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มชส.11 ?.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มชธ.11 ?.6 โยธา
มชธ.12 ?.6 โยธา
มชถ.11 ?.6 สถาปัตยกรรม
มทบ.11 ?.6 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
มทอ.11 ?.6 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
มทค11 ?.6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
มบจ.11 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มบจ.12 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มบจ.13 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มบจ.14 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มบข.11 ?.6 การจัดการขนส่ง
มพค.11 ?.6 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
มพค.12 ?.6 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
มคอ.11 ?.6 คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน

ปวส.2
สชย.21 เทคนิคยานยนต์
สชย.22 เทคนิคยานยนต์
สชย.23 เทคนิคยานยนต์
สชย.24 เทคนิคยานยนต์
สชก.21 เทคนิคการผลิต
สชก.22 เทคนิคการผลิต
สชก (ทวิภาคี)21 เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี)
สชช21 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สฟย21 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
สฟก.21 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.22 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.23 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.24 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.25 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.23 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สชส.21 เทคนิคการก่อสร้าง
สชส.22 เทคนิคการก่อสร้าง
สชธ.21 โยธา
สชถ.21 สถาปัตยกรรม
สทต.21 ติดตั้งและบำรุงรักษา
สทท21 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
สทค21 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สสท.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มชย.21 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.22 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.23 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.24 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.25 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชก.21 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.22 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.23 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชช21 ?.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มฟก.21 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.22 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.23 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.24 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.25 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.21 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มชส.21 ?.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มชธ.21 ?.6 โยธา
มชธ.22 ?.6 โยธา
มชถ.21 ?.6 สถาปัตยกรรม
มทต.21 ?.6 ติดตั้งและบำรุงรักษา
มทผ.21 ?.6 อุตสาหกรรมการผลิต
มทค21 ?.6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
มบจ21 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ22 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ23 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ24 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มสท21 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มสท22 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มคอ.21 ?.6 คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.