วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2560

http://www.udontech.ac.th/

ปวช.1
ชก.(ทวิศึกษา)11 เครื่องมือกล

ปวช.2
ชก.(ทวิศึกษา)21 เครื่องมือกล
ชค.(ทวิศึกษา)21 เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวส.1
สชย.11 เทคนิคยานยนต์
สชย.12 เทคนิคยานยนต์
สชย.13 เทคนิคยานยนต์
สชย.14 เทคนิคยานยนต์
สชย.15 เทคนิคยานยนต์
สชก.11 เทคนิคการผลิต
สชก.12 เทคนิคการผลิต
สชก (ทวิภาคี)11 เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี)
สฟก.11 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.12 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.13 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.14 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.15 ไฟฟ้ากำลัง
สฟก.16 ไฟฟ้ากำลัง
สชส.11 เทคนิคการก่อสร้าง
สชส.12 เทคนิคการก่อสร้าง
สชธ.11 โยธา
สชธ.12 โยธา
สชถ.11 สถาปัตยกรรม
สทท11 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
สทค11 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สสท.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มชย.11 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.12 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.13 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.14 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.15 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.16 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชก.11 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.12 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.13 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.14 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชช11 ?.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มฟก.11 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.12 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.13 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.14 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.15 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.16 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.11 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มชส.11 ?.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มชธ.11 ?.6 โยธา
มชธ.12 ?.6 โยธา
มชถ.11 ?.6 สถาปัตยกรรม
มทต.11 ?.6 ติดตั้งและบำรุงรักษา
มทต.12 ?.6 ติดตั้งและบำรุงรักษา
มทผ.11 ?.6 อุตสาหกรรมการผลิต
มทค11 ?.6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
มบจ11 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ12 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ13 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ14 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ15 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มสท11 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มสท12 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มคอ.11 ?.6 คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.