การบันทึกผลการเรียน

1.เข้าสู่ระบบ  http://reg.sisat.ac.th/

2.เลือกเมนูบันทึกคะแนนเก็บ  à เลือก รายวิชาที่สอน

!!!!!! ถ้าไม่พบรายวิชาที่สอน หรือ รายวิชาสอนไม่ตรงให้  แจ้ง งานหลักสูตร

!!!!!! ถ้าคลิ๊กรายวิชาที่สอนแล้วไม่พบรายชื่อนักเรียน ให้แจ้งงานทะเบียน

 

3.การป้อนคะแนนเก็บ แยกราย การ  สาสามรถแยกป้อน เป็นรายละเอียดตามใบคะแนน หรือ เลือกป้อนเฉพาะคะแนนรวมก็ได้  ส่วน ผลการเรียน ที่เป็นตัวเลข เช่น "ข.ร.","ข.ส.","ม.ส.","ถ.น.","ม.ก.","ท.","ผ.","ม.ผ." ให้ใส่ที่ จิตพิสัย    

 

4.พิมพ์คะแนนลงในช่องที่เลือกจนครบ  เสร็จแล้ว คลิ๊กปุ่ม     หรือกด Enter ระบบจะทำการบันทึกผลการเรียนและตัดเกรดให้อัตโนมัติ

5.การพิมพ์ ถ้าอยู่ในโหมดบันทึกคะแนน ให้  คลิก ที่   ครั้งที่ ก่อน เพื่อออกจาโหมด แก้ไขคะแนน ให้คลิ๊กที่ พิมพ์  

 

ตัวอย่างแบบพิมพ์

 

 

 

http://reg.sisat.ac.th/