วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2563

http://www.udontech.ac.th/
ช่างยนต์
1   ไพรวัลย์   สายพรม
2   ชัยยุทธ   มุ่งสมัคร
3   ทวีศักดิ์    โคตรโสภา
4   สุริยา   สมงาม
5   พัสกร   แก้วไสย
ช่างไฟฟ้ากำลัง
1   สุทธิกานต์   รักษาภักดี
ช่างเชื่อมโลหะ
1   จักรพล   คงจา
2   เพ็ญฤดี   สุริพล
ช่างก่อสร้าง
1   จักรพันธ์   เหง่าขัวเรียง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   สุชาติ   พุขุนทด
2   นันทวุฒิ   พายุพัด
เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   สุภัสสร   เสริมทรัพย์
เทคนิคอุตสาหกรรม
1   พิสรรค์   แก้วมโน
2   อชิรญา   ทองแสน
3   วิรัตน์   นิลนามะ
4   ทิชาชัย   แสงทะมาตย์
5   วสุรัตน์   ผูกพันธ์
6   ธนัช    ศรีเมือง
7   บุษราภรณ์    แสนจันทร์
8   รณชัย   ฆ้องกำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ศักดิ์สิทธิ์   สร้อยสังวาลย์
2   รุจิรา   สิทธิพิสัย
3   รุ่งนภา   อัศวภูมิ
4   อุสาห์   ทัศไนยเมธากุล
ช่างกลโรงงาน
1   อำนาจ   ทองแสน
2   เสกสรร   ศรียศ
3   จักรพันธ์   ศิริสมบัติ
4   เรืองสิทธิ์   สุวรรณศรี
5   ปริญญา   ไชยสุรินทร์
6   ไพฑูรย์   ยศเตา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   นิติพัทธ์   บัวเก่า
2   เนตรนภา   รัตนมงคล
3   ปรัชญาพล   เจริญรักษ์
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.