วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2560

http://www.udontech.ac.th/
ช่างยนต์
1   ศักดิ์ชัย   คำพิมพา
2   ปรินทพล   กองศรีนนท์
3   สุริยา   สมงาม
4   ปริญญา    พันธ์ชัย
5   มงคล   บุญกอง
6   ณัฎฐกร   สาสิงห์
ช่างไฟฟ้ากำลัง
1   โยธิน   เรืองสมบัติ
2   อิทธิกร   เค้าสิม
ช่างเชื่อมโลหะ
1   เพ็ญฤดี   สุริพล
ช่างก่อสร้าง
1   สุพร   เจริญสุข
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   นันทวุฒิ   พายุพัด
2   สุชาติ   พุขุนทด
เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   วรพงศ์   รอบรู้
2   สุภัสสร   เสริมทรัพย์
เทคนิคอุตสาหกรรม
1   วิรัตน์   นิลนามะ
2   วสุรัตน์   ผูกพันธ์
3   ธนัช    ศรีเมือง
4   รณชัย   ฆ้องกำ
5   อชิรญา   ทองแสน
6   ทิชาชัย   แสงทะมาตย์
7   พิสรรค์   แก้วมโน
8   บุษราภรณ์    แสนจันทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1   กวิน   จิตศักดิ์
2   ลลิตา   นนท์ตรี
3   วิชัย   แก้วอุดร
ช่างกลโรงงาน
1   ไพฑูรย์   ยศเตา
2   วัชระ   เบ้าเฮือง
3   ปรวรรต   กัณฑสิทธิ์
4   จักรพันธ์   ศิริสมบัติ
5   ณัฐวุฒิ   โพธิชัย
6   สัตยา   อุ่นแสง
7   สุวพิชญ์   โมรา
8   ศุภวัฒน์   นามลัง
9   ธัญลักษณ์   วันทา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   นิติพัทธ์   บัวเก่า
2   ภาณุวัฒน์   ศิลาคะจิ
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.