วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
http://www.udontech.ac.th/


1


2


3


ปวช.1
ชย.11 ยานยนต์
ชย.12 ยานยนต์
ชย.13 ยานยนต์
ชย.14 ยานยนต์
ชย.15 ยานยนต์
ชย.16 ยานยนต์
ชย.17 ยานยนต์
ชย.18 ยานยนต์
ชย.110 ยานยนต์
ชย.19 ยานยนต์
ชก.11 เครื่องมือกล
ชก.12 เครื่องมือกล
ชก.13 เครื่องมือกล
ชก.14 เครื่องมือกล
ชก.15 เครื่องมือกล
ชก.16 เครื่องมือกล
ชก.17 เครื่องมือกล
ชก.18 เครื่องมือกล
ชก.19 เครื่องมือกล
ชช.11 โครงสร้าง
ชฟ.11 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.15 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.16 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.17 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.18 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.14 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.15 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.11 งานก่อสร้าง
ชส.12 งานก่อสร้าง
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
ชสท11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสท12 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสท13 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชธ.11 งานโยธา
ชธ.12 งานโยธา
ชธ.13 งานโยธา
ชธ.14 งานโยธา
ชบ11 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ชค11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค12 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชค13 เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชก.23 เครื่องมือกล
ชก.24 เครื่องมือกล
ชช.21 โครงสร้าง
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.25 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.26 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.27 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.21 งานก่อสร้าง
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
ชสท21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสท22 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชธ.21 งานโยธา
ชธ.22 งานโยธา
ชธ.23 งานโยธา
ชบ21 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ชค21 เทคนิคคอมพิวเตอร์

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชก.33 เครื่องมือกล
ชก.34 เครื่องมือกล
ชช.31 โครงสร้าง
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.35 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.36 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.31 งานก่อสร้าง
ชส.32 งานก่อสร้าง
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชสท31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสท33 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชธ.31 งานโยธา
ชธ.32 งานโยธา
ชบ31 ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

ปวส.1
สชย.11 เทคนิคยานยนต์
สชย.12 เทคนิคยานยนต์
สชย.13 เทคนิคยานยนต์
สชย.14 เทคนิคยานยนต์
สชย.15 เทคนิคยานยนต์
สชก.11 เทคนิคการผลิต
สชก.12 เทคนิคการผลิต
สชก.13 เทคนิคการผลิต
สชช11 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สฟย11 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
สฟก.11 ไฟฟ่ากำลัง
สฟก.12 ไฟฟ่ากำลัง
สฟก.13 ไฟฟ่ากำลัง
สฟก.14 ไฟฟ่ากำลัง
สฟค.11 ไฟฟ้าควบคุม
สออ.11 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.12 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สชส.11 เทคนิคการก่อสร้าง
สชธ.11 โยธา
สชถ.11 สถาปัตยกรรม
สทผ.11 อุตสาหกรรมการผลิต
สทค11 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สบจ11 การจัดการโลจิสติกส์
สสท.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มชย.11 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.12 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.13 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.14 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.15 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชก.11 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.12 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.13 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.14 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชช11 ?.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มฟก.11 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.12 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.13 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.14 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟค.11 ?.6 ไฟฟ้าควบคุม
มฟค.12 ?.6 ไฟฟ้าควบคุม
มออ.11 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มชส.11 ?.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มชธ.11 ?.6 โยธา
มชธ.12 ?.6 โยธา
มชถ.11 ?.6 สถาปัตยกรรม
มทต.11 ?.6 ติดตั้งและบำรุงรักษา
มทผ.11 ?.6 อุตสาหกรรมการผลิต
มทค11 ?.6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
มบจ11 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ12 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ13 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มสท11 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.2
สชย.21 เทคนิคยานยนต์
สชย.22 เทคนิคยานยนต์
สชย.23 เทคนิคยานยนต์
สชย.24 เทคนิคยานยนต์
สชก.21 เทคนิคการผลิต
สชก.22 เทคนิคการผลิต
สชก.23 เทคนิคการผลิต
สชช.21 เทคนิคการเชื่อมโลหะ
สฟย26 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
สฟก.21 ไฟฟ่ากำลัง
สฟก.22 ไฟฟ่ากำลัง
สฟก.23 ไฟฟ่ากำลัง
สฟค.25 ไฟฟ้าควบคุม
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.22 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สชส.21 เทคนิคการก่อสร้าง
สชธ.21 โยธา
สชถ.21 สถาปัตยกรรม
สทต.21 ติดตั้งและบำรุงรักษา
สทผ.23 อุตสาหกรรมการผลิต
สทท21 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
สบจ21 การจัดการโลจิสติกส์
สสท.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มชย.21 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.22 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.23 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.24 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชก.21 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.22 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.23 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชช.21 ?.6 เทคนิคการเชื่อมโลหะ
มฟก.21 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.22 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.23 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟก.24 ?.6 ไฟฟ่ากำลัง
มฟค.25 ?.6 ไฟฟ้าควบคุม
มฟค.26 ?.6 ไฟฟ้าควบคุม
มออ.21 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มชส.21 ?.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มชธ.21 ?.6 โยธา
มชธ.22 ?.6 โยธา
มชถ.21 ?.6 สถาปัตยกรรม
มทต.21 ?.6 ติดตั้งและบำรุงรักษา
มทผ.23 ?.6 อุตสาหกรรมการผลิต
มบจ21 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ22 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มบจ23 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์
มสท21 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มสท22 ?.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ครู เจ้าหน้าที่ : 0
 Mobile
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2018 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.