วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2563

http://www.udontech.ac.th/


ปวช.2
ชก.(ทวิศึกษา)21 เครื่องมือกล

ปวส.1
สชย.11 เทคนิคยานยนต์
สชย.12 เทคนิคยานยนต์
สชย.13 เทคนิคยานยนต์
สชย.14 เทคนิคยานยนต์
สชก.11 เทคนิคการผลิต
สชก.12 เทคนิคการผลิต
สชก.13 เทคนิคการผลิต
สชส.11 เทคนิคการก่อสร้าง
สชธ.11 โยธา
สชธ.12 โยธา
สชถ.11 สถาปัตยกรรม
สทบ.11 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
สทค11 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สบจ.11 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สพค.11 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
มชย.11 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.12 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.13 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.14 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชย.15 ?.6 เทคนิคยานยนต์
มชก.11 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.12 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.13 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชก.14 ?.6 เทคนิคการผลิต
มชช11 ?.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มฟก.11 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.12 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.13 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.14 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.15 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มฟก.16 ?.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.11 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ?.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มชส.11 ?.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มชธ.11 ?.6 โยธา
มชธ.12 ?.6 โยธา
มชถ.11 ?.6 สถาปัตยกรรม
มทบ.11 ?.6 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
มทอ.11 ?.6 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
มทค11 ?.6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
มบจ.11 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มบจ.12 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มบจ.13 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มบจ.14 ?.6 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มบข.11 ?.6 การจัดการขนส่ง
มพค.11 ?.6 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
มพค.12 ?.6 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
มคอ.11 ?.6 คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน

 ครู เจ้าหน้าที่ : 0
 Mobile
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.