คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชธ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33 3
30121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33 3
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 3
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา 2-2-34 4
30121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา 1-4-35 5
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ 2-3-35 5
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา 0-6-26 6
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
 รวม  21-19-28 41 41
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 น.ส.น้ำฝน
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า  นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า  นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า  นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า  นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า  นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี  นายสุรชัย น้อยอุ่น  นายสุรชัย น้อยอุ่น  นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
322 
 น.ส.น้ำฝน
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย  น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
727 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
722 
 นายสรวิชญ บัวสี
722 
 นายสรวิชญ บัวสี
722 
 นายสรวิชญ บัวสี
722 
 นายสรวิชญ บัวสี
722 
 นายสรวิชญ บัวสี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)