คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 4
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35 5
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23 3
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35 5
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2-3-35 5
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  17-23-25 41 41
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
665 
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน
 นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน
 
 นายประเสริฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
523 
 นางอิสราภา พิลาไชย
 นายสุนันท์ สาอุด  นายสุนันท์ สาอุด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)