คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2-3-35
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  17-23-25 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
665 
‹---------------------------- 30105-1002 ----------------------------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล
658 
‹------------------------------------- 30105-2006 -------------------------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
‹---------------------------- 30105-1001 ----------------------------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
669 
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
 
 นายประเสริฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
666 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
652 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
666 
‹---------------------------- 30105-2004 ----------------------------›
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)