คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1303ศิลปะภาพร่าง 1-3-24 4
20108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 4
20108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22 2
20108-2108การเขียนภาพร่าง 0-4-24 4
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  15-21-23 37 37
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 นายชยพล สีหานาม
633 
 นายชยพล สีหานาม
633 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
633 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
633 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
633 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
632 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
632 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
632 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
 นายวรพงศ์ รอบรู้  นายวรพงศ์ รอบรู้
 
 นายวรพงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
633 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
633 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
633 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
 นายสุรชัย น้อยอุ่น  นายสุรชัย น้อยอุ่น
634 
 น.ส.สุภัสสร
435 
 นายธรรมนูญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด  นางสุชัญญ์ญา ชะลูด  นางสุชัญญ์ญา ชะลูด  นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)