คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.14
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13 3
20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35 5
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 2
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  12-21-19 34 34
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
436 
 นางอัจฉรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์  นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
 
 นายธัญวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
665 
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
616 
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
616 
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)