คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.17
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 2
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23 3
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2-0-22 2
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  14-18-20 33 33
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุวพิชญ์ โมรา  นายสุวพิชญ์ โมรา  นายสุนันท์
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
434 
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
616 
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
616 
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
616 
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
616 
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
 นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายพิทูร โยธาประเสริฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช
524 
 นายอ.1 Eng.
524 
 นายอ.1 Eng.
 นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์  นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์
 
 นายเศรษฐวิชญ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวัชระ เบ้าเฮือง  นายวัชระ เบ้าเฮือง  นายวัชระ เบ้าเฮือง  นายวัชระ เบ้าเฮือง  นายชัชวาล บุญประเสริฐ  นายชัชวาล บุญประเสริฐ  นายชัชวาล บุญประเสริฐ  นายชัชวาล บุญประเสริฐ  นายชัชวาล บุญประเสริฐ  นายชัชวาล บุญประเสริฐ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)