คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มคอ.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน
สาขางาน คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน
ที่ปรึกษานายปรัชญา มัฆนาโส
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3900-0008การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 1-4-35
3900-0005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 1-4-35
3905-1001องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้นเพื่องานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน 1-4-35
3905-2005การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกม 1-4-35
3905-2006การตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิตอลและวิชวลเอฟเฟกต์ 1-4-35
3905-2203การสร้าง Motion Capture สำหรับงานแอนิเมชัน 1-4-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-26-24 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹---------------------------- 3900-0008 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
545 
 นายศักดิ์สิทธิ์
545 
‹------------------------------------- 3905-2006 -------------------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 3905-2005 ---------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
545 
‹------------------ 3905-2005 ------------------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 นางเดือนฉาย
545 
‹------------------ 3900-0005 ------------------›
 นายนที ปัชชาเขียว
545 
‹--------- 3900-0005 ---------›
 นายนที ปัชชาเขียว
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
 
 นายปรัชญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
542 
‹--------- 3905-2203 ---------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
542 
‹------------------ 3905-2203 ------------------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
513 
 นางมยุรา
545 
 นายกวิน
545 
‹---------------------------- 3905-1001 ----------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)