คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มสท21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานางรุ่งนภา อัศวภูมิ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
3901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 1-4-35
3901-2123การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย 1-4-35
3901-2120พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1-4-35
3901-8503โครงการ 2 0-2-22
3903-2101การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุ 1-4-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  17-24-26 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
543 
‹------------------------------------- 3901-2007 -------------------------------------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
629 
 นายสุชาติ
542 
‹---------------------------- 3903-2101 ----------------------------›
 นายนที ปัชชาเขียว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹---------------------------- 3901-2120 ----------------------------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
541 
 นายวิชัย
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
 
 นางรุ่งนภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹---------------------------- 3901-2123 ----------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
535 
 นายกวิน
541 
‹--------- 3901-8503 ---------›
 นายนที ปัชชาเขียว
541 
 นายนที
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
530 
‹---------------------------- 3901-2004 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
530 
 นายศักดิ์สิทธิ์
530 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)