คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มทผ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต
ที่ปรึกษานายจรูญ พรมสุทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3111-8001ฝึกงาน 0-4-44
3111-0002เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น 1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  1-9-6 11
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
 
 นายจรูญ
‹--------- 3111-8001 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3111-8001 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
 นายธนัช
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3111-0002 ------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)