คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มฟก.16
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายแหนม กาสี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-28-22 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
‹--------- 3100-0001 ---------›
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
‹------------------------------------- 3104-1001 -------------------------------------›
 นายวสันต์ บุญภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-1002 ----------------------------›
 นายวสันต์ บุญภา
 นายวสันต์
623 
‹---------------------------- 3100-0002 ----------------------------›
 นายนัฐพล พลสมัคร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายวรสิทธิ์
‹------------------ 3104-2001 ------------------›
 นายทศพล อุภัยพรม
‹--------- 3104-2001 ---------›
 นายทศพล อุภัยพรม
‹--------- 3000-2002 ---------›
 ดร.แหนม กาสี
 
 ดร.แหนม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-1003 ----------------------------›
 นายสัญญา มะโนพันธ์
 นายสัญญา
321 
‹------------------ 3000-1301 ------------------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
 นายพีระยุทธ มัฆนาโส
 นายพีระยุทธ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)