คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มฟก.14
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
30104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
 รวม  13-29-22 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0004 ----------------------------›
 นายทศพล อุภัยพรม
‹------------------ 30104-0004 ------------------›
 นายทศพล อุภัยพรม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
 นายนรินทร์ สิงห์สกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
 นางพัชรา
‹------------------ 30104-2103 ------------------›
 นายภรป ทับทิม
‹--------- 30104-2103 ---------›
 นายภรป ทับทิม
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายนรินทร์ สิงห์สกุล
 
 นายนรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
‹--------- 30104-0003 ---------›
 นายสมัย ก้งซุย
‹------------------------------------- 30104-0003 -------------------------------------›
 นายสมัย ก้งซุย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0002 ----------------------------›
 นายภรป ทับทิม
 นายภรป
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
 นายชินกร ยอดสง่า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)