คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มฟก.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
30104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-29-22 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0005 ----------------------------›
 นายชินกร ยอดสง่า
 นายชินกร
431 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0004 ----------------------------›
 นายทศพล อุภัยพรม
‹------------------ 30104-0004 ------------------›
 นายทศพล อุภัยพรม
446 
‹------------------ 30104-0002 ------------------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
 นายวสันต์ บุญภา
446 
‹--------- 30104-0002 ---------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายพลเทียน ด่านดาหาร
 
 นายพลเทียน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
‹------------------------------------- 30104-2103 -------------------------------------›
 น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
 นายสมัย ก้งซุย
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
 นายสมัย ก้งซุย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)