คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สฟก.13
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายวสันต์ บุญภา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  20-14-21 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2201 ----------------------------›
 นายชัยณรงค์ บุตรจำนง
 นายชัยณรงค์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2002 ----------------------------›
 นายภรป ทับทิม
 นายภรป
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2004 ----------------------------›
 นายนรินทร์ สิงห์สกุล
 นายนรินทร์
626 
 นางพัชรา
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายวสันต์ บุญภา
 
 นายวสันต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2006 ----------------------------›
 นายภาคิน ภูมิชัย
 นายภาคิน
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายวสันต์ บุญภา
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
332 
‹--------- 3000-1206 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)