คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชช21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษานายปัณณทัต ร่มสุข
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33
3103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 6-0-36
3103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3103-8503โครงการ 2 0-2-22
3103-2102โลหะวิทยางานเชื่อม 2-3-35
3103-2204เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ 5-0-05
 รวม  31-16-27 48
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
‹------------------ 3103-2006 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 นางมยุรา
333 
 นางเดือนฉาย
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹--------- 3103-2006 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3103-2204 ----------------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
‹--------- 3103-8503 ---------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
 
 นายปัณณทัต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3103-2102 ----------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
 นายปรีชา
‹------------------ 3103-2003 ------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
‹------------------ 3100-0117 ------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
 นายนิเวศน์
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 1205-2301 ------------------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)