คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายจักรพันธ์ สินเทศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
2128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
2128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24
2128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก 1-3-24
2128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-19-19 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
657 
‹---------------------------- 2128-2004 ----------------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
646 
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
656 
‹---------------------------- 2128-1005 ----------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
524 
‹--------- 2000-1202 ---------›
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
‹--------- 2128-1002 ---------›
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
656 
 นายนฤพนธ์
‹--------- 2000-2004 ---------›
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
 
 นายจักรพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
656 
‹------------------ 2128-2103 ------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
‹---------------------------- 2128-2104 ----------------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
656 
‹--------- 2128-2122 ---------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
 นายสุนันท์
656 
‹--------- 2128-2122 ---------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)