คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายปรัชญาพล เจริญรักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
20128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20128-2102งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 0-4-24
20128-2103งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 0-4-24
20128-2104เขียนแบบเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  13-25-22 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
657 
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
647 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
656 
‹---------------------------- 20128-2103 ----------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
‹--------- 20128-1002 ---------›
 นายจักรพันธ์ สินเทศ
524 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
 
 นายปรัชญาพล
647 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
657 
‹---------------------------- 20128-2104 ----------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
657 
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
‹---------------------------- 20128-2102 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)