คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชสท31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายนที ปัชชาเขียว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2901-2133ปฏิบัติงานการสร้างเกมและแอนิเมชั่น 0-9-39
2901-2113เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 2-0-22
2901-8501โครงการ 0-4-44
2901-2137งานกราฟิกสามมิติ 1-2-23
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-19-17 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹------------------ 2901-2137 ------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
436 
‹--------- 2000-1301 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 2901-2133 ---------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
533 
‹--------- 2901-2113 ---------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
 น.ส.คมขำ
436 
 นางอัจฉรา
443 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
433 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
‹--------- 2000-2006 ---------›
 นายนที ปัชชาเขียว
 
 นายนที
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹--------- 2901-2133 ---------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
533 
‹---------------------------- 2901-8501 ----------------------------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹---------------------------- 2901-2133 ----------------------------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
544 
 นายปรัชญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)