คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชสท21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายสิทธิศักดิ์ อะถานา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0-2-12
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-23
2901-2007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23
2901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23
2901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-2-23
2901-2012การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2125ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น 1-3-24
2901-2109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0-9-39
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-30-20 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นางอัจฉรา
535 
‹------------------ 2901-2009 ------------------›
 นายนที ปัชชาเขียว
531 
‹---------------------------------------------- 2901-2109 ----------------------------------------------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹------------------ 2901-2011 ------------------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
533 
‹---------------------------- 2901-2125 ----------------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹------------------ 2901-2012 ------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
531 
 น.ส.จินตรัตน์
531 
‹--------- 2901-2109 ---------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
‹--------- 2000-2004 ---------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
 
 นายสิทธิศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 2000-1204 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
436 
‹--------- 2000-1301 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
544 
‹------------------ 2901-2007 ------------------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
544 
‹------------------ 2901-2008 ------------------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
 น.ส.ลลิตา
532 
‹--------- 2901-1006 ---------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)