คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชส.31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน งานก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายธนบดี อินทรเพชร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23
2106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412
2106-2110งานเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24
2106-8501โครงการ 0-4-44
2106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  3-33-17 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------------------------- 2106-2107 ----------------------------------------------›
 นายสากล แนวตัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2106-2101 ----------------------------›
 นายสมพาน ชิงชัย
‹--------- 2106-2101 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
727 
‹------------------ 2106-2005 ------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
‹--------- 2000-2006 ---------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
 
 นายธนบดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2106-2101 ----------------------------›
 นายสมพาน ชิงชัย
‹--------- 2106-2101 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
725 
‹------------------ 2106-2004 ------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2106-2110 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
‹---------------------------- 2106-8501 ----------------------------›
 นายสุพร เจริญสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)