คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายสุชาติ พุขุนทด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20105-2102ระบบเสียง 1-3-24
 รวม  7-28-16 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
653 
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
335 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
655 
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
668 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
 นายชูชาติ เป็นมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
 
 นายสุชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายนัฐพล พลสมัคร
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายนัฐพล พลสมัคร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)