คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชช.31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายภัทรพงศ์ จันทรกอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24
2103-2004งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ 1-3-24
2103-2204งานโครงสร้าง 1-3-24
2103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24
2103-8501โครงการ 0-4-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-27-20 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1008 ----------------------------›
 นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์
‹------------------ 2103-2012 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹---------------------------- 2103-8501 ----------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2103-2106 ----------------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
411 
‹--------- 2103-2003 ---------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
‹--------- 2000-2006 ---------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
 
 นายภัทรพงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
628 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
411 
‹---------------------------- 2103-2004 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
411 
‹--------- 2103-2003 ---------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2103-2204 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)