คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษาอำนาจ ทองแสน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2102-8501โครงการ 0-4-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  10-23-20 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2007 ---------›
 นายสุดเขต พุกพูน
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์
524 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
‹--------- 2102-2006 ---------›
 นายเสกสรร ศรียศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
629 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
433 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
 
‹--------- 2000-2006 ---------›
 นายอำนาจ ทองแสน
 
 นายอำนาจ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2010 ----------------------------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
‹---------------------------------------------- 2102-2109 ----------------------------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2104 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
‹--------- 2102-2104 ---------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)