คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0-2-12
2101-2002เครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2108กลศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  10-22-18 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2002 ----------------------------›
 นายการุณ ศิลชัย
 นายการุณ
435 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2004 ----------------------------›
 นายสุริยา สมงาม
 นายสุริยา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2103 ----------------------------›
 นายการุณ ศิลชัย
‹--------- 2101-2103 ---------›
 นายการุณ ศิลชัย
‹--------- 2000-2004 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
 
 น.ส.เยาวรินทร์
 นายการุณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2108 ---------›
 นายรัฐภูมิ ทวิสุด
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
629 
 นายสุชาติ
435 
 นายธรรมนูญ
436 
 นางอัจฉรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹--------- 2001-1003 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
521 
‹--------- 2000-1204 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)