คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายคมสันต์ คำทองทิพย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  11-28-20 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
648 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
443 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
 น.ส.คมขำ
435 
 นายธรรมนูญ
 นายจตุรงค์
‹---------------------------------------------- 20101-2102 ----------------------------------------------›
 นายจตุรงค์ นันท์ชนะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายสุวิช จันทรกอง
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายสุวิช จันทรกอง
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์
 
 นายคมสันต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
720 
‹---------------------------- 20101-2108 ----------------------------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
720 
‹------------------ 20101-2108 ------------------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
335 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายแสงเทียน ทองนาค
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)