คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มพค.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
30900-0004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0-6-36
30900-0002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น้ 1-4-35
30900-0003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้น 1-4-35
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35
30901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
30901-2123การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript 1-4-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  10-30-24 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
‹------------------ 30000-1403 ------------------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
535 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.รุจิรา สิทธิพิสัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹---------------------------- 30900-0002 ----------------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
535 
 น.ส.อุสาห์
530 
‹---------------------------- 30901-2005 ----------------------------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹---------------------------- 30901-2003 ----------------------------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
543 
 นางรุ่งนภา
530 
 นายวิชัย
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
 
 นางรุ่งนภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹---------------------------- 30900-0003 ----------------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
543 
‹------------------------------------- 30901-2123 -------------------------------------›
 นายสรัล เจริญบุญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹---------------------------- 30900-0004 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
532 
‹--------- 30900-0004 ---------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
541 
 น.ส.อุสาห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)