คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางบุษราภรณ์    แสนจันทร์
ตำแหน่งครู Tel.083-1468044
วุฒิการศึกษาศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),ป.บัณฑิต,บธบ.บัญชี
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม3-0-36
30001-1055กฎหมายธุรกิจ3-0-39
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
30214-2001โลจิสติกส์และซัพพลายเชน3-0-33
30214-2005คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า2-2-34
2111-2005การบำรุงรักษา2-0-22
3214-8002ฝึกงาน 10-2-22
3214-8502โครงการ 10-2-22
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30200-0001 ----------------------------›
มบจ.14
‹--------- 2111-2005 ---------›
ชบ31
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชบ11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30214-2005 ----------------------------›
มบข.12,มบข.11
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
สบจ.11
‹--------- 30001-1055 ---------›
มบจ.13,มบจ.14
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30214-2001 ---------›
มบจ.13,มบจ.14
‹--------- 30000-2001 ---------›
มบข.11,มบข.12
 
มบข.11,มบข.12
มบจ.13,มบจ.14 มบจ.14,มบจ.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
มบข.11,มบข.12
สบจ.11
‹--------- 30001-1002 ---------›
สบจ.11
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
มบข.11,มบข.12
‹--------- 3214-8002 ---------›
มบจ23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3214-8502 ---------›
มบจ23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)