คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.เนตรนภา   รัตนมงคล
ตำแหน่งครู โทร.0914192418
วุฒิการศึกษากศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-312
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-35
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-8-35
3128-2115วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-8-24
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3128-2115 ---------›
มทค21
‹--------- 3128-2115 ---------›
มทค21
647 
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
ชค22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 3128-2003 ----------------------------›
สทค21
649 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชก.24
642 
‹------------------ 3100-0008 ------------------›
มชช11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชก.21
642 
สทค21
647 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชค11,ชค12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชส.11
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹------------------------------------- 3128-2006 -------------------------------------›
มทค21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)