คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ธมลวรรณ   พันธุลาวัณย์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-12
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-110
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-318
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สชย.13,สชย.14
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มชก.14,มชก.13
522 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชกว.11,ชกว.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 3000-1205 ---------›
สชก.22,สชก.21
522 
‹--------- 3000-1205 ---------›
สทค21,มทค21
522 
สชถ.21,มชถ.21
522 
มทผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มทผ.11
522 
สชย.14,สชย.13
522 
สชย.11,สชย.12
522 
‹--------- 3000-1205 ---------›
มออ.22,มออ.21
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชย.15
 
ชย.15
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มบจ14,มบจ13
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มชถ.21,สชถ.21
522 
มชก.14,มชก.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
มบจ14,มบจ13
522 
‹--------- 3000-1205 ---------›
สฟก.21,สฟก.22
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สชย.12,สชย.11
522 
‹--------- 3000-1205 ---------›
มชย.22,มชย.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)