คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มทค21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1-4-35 5
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34 4
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส 1-4-35 5
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35 5
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
3128-2114ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24 4
3128-2109เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 2-3-35 5
3128-2103การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 2-3-35 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  16-30-28 46 46
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
642 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
642 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
642 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
642 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
642 
 นายภาณุวัฒน์
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ  นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
 
 นายภาณุวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 นางมยุรา
413 
 นายทองดี มะปะทัง
413 
 นายทองดี มะปะทัง
649 
 น.ส.เนตรนภา
649 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
649 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
649 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
649 
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
644 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
644 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
644 
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
644 
 น.ส.เนตรนภา
645 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
645 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
645 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
645 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
645 
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)