คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มมค.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขางาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30127-0001งานแบบเทคนิคเครื่องมือกล 2-3-35
30127-0002งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น 2-3-35
30127-0004งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด 2-3-35
30127-1001เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
30127-2001ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ 2-3-35
30127-2002เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  15-25-24 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)