คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทอ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30111-2004งานบํารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
30111-0002วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 2-0-22
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
30111-0004งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  21-19-28 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
 นางพัชรา
‹--------- 30100-0009 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹--------- 30100-0009 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
332 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
‹---------------------------- 30111-2004 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
636 
‹---------------------------- 30111-0004 ----------------------------›
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
‹--------- 30100-0005 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
 
 นายธนัช
 นายธนัช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
623 
‹--------- 30111-0002 ---------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
629 
 นายสุชาติ
‹---------------------------- 30111-2006 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
629 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)