คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชธ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางพัชรา ศิริรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 3
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 3
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
3121-2003การประมาณราคางานโยธา 2-2-34 4
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33 3
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33 3
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34 4
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  23-13-28 36 36
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
 นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสรวิชญ บัวสี  นายสรวิชญ บัวสี  นายสรวิชญ บัวสี  นายสรวิชญ บัวสี
332 
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
332 
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
 นางพัชรา ศิริรัตน์  นางพัชรา ศิริรัตน์
 
 นางพัชรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสรวิชญ บัวสี  นายสรวิชญ บัวสี  นายสรวิชญ บัวสี  นายสรวิชญ บัวสี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
 นายคมสิงห์  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
725 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
725 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
725 
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)