คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชธ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางมยุรา โพธิญาณ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22 2
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33 3
30121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33 3
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 3
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา 2-2-34 4
30121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา 1-4-35 5
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ 2-3-35 5
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา 0-6-26 6
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
 รวม  21-19-28 41 41
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 น.ส.น้ำฝน
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
725 
 นายสรวิชญ บัวสี
 นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี  น.ส.นวินดาภา กองศรี  นายอ.1 พละ  นายอ.1 พละ  นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน  นายจตุพร นาคเสน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
725 
 นายสมพาน ชิงชัย
322 
 น.ส.น้ำฝน
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
322 
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
 นางมยุรา โพธิญาณ์  นางมยุรา โพธิญาณ์
 
 นางมยุรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี อินทรเพชร  นายธนบดี  นายอ.2 ชส.  นายอ.2 ชส.  นายอ.2 ชส.  นายอ.2 ชส.
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
 นายธนบดี อินทรเพชร
721 
 นายธนบดี อินทรเพชร
721 
 นายธนบดี อินทรเพชร
721 
 นายธนบดี อินทรเพชร
721 
 นายธนบดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)