คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายประสิทธิ์   เดชศิริพันธ์
ตำแหน่งครู Tel.081-9742004
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(การบริหารการอาชีวศึกษา)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-2118แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างชั่วคราว2-0-22
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-318
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-312
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
มชธ.22,มชธ.21
‹---------------------------------------------- 3106-2002 ----------------------------------------------›
สชส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3106-2002 ----------------------------›
มชส.11
‹--------- 3106-2002 ---------›
มชส.11
726 
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
มชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹--------- 20121-2118 ---------›
ชธ.13,ชธ.14
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชส.21
 
สชส.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
สชธ.21
726 
มชส.21
726 
‹--------- 3121-2103 ---------›
มชส.21
726 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
สชส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3106-2002 ----------------------------›
สชส.12
‹--------- 3106-2002 ---------›
สชส.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)