คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายประสิทธิ์   เดชศิริพันธ์
ตำแหน่งครู Tel.081-9742004
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(การบริหารการอาชีวศึกษา)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-2108การติดตั้งอุปกรณ์อาคาร2-0-22
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-36
30121-2102เทคนิคงานโยธา3-0-33
30121-2110วิเคราะห์โครงสร้าง3-0-36
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3106-9003นวัตกรรมงานก่อสร้าง2-0-22
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-312
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
มชส.11
726 
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
มชส.21
726 
‹--------- 3106-9003 ---------›
มชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
มชธ.22,มชธ.21
726 
สชธ.11,สชธ.12
726 
‹--------- 30100-0105 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
726 
‹------------------ 30121-2110 ------------------›
มชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹--------- 20106-2108 ---------›
ชส.21
726 
‹--------- 3121-2102 ---------›
สชส.22,สชส.21
726 
‹--------- 30121-2102 ---------›
มชธ.12,มชธ.11
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชส.11
 
สชส.11
726 
มชธ.11,มชธ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
สชส.21,สชส.22
726 
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
สชธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
มชธ.21,มชธ.22
726 
‹------------------ 30121-2110 ------------------›
สชส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)