คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอภิเดช   ศิริตัง
ตำแหน่งครู Tel.088-0256088
วุฒิการศึกษาค.อ.ม. ไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30105-2101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-315
30105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-3-315
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม2-2-34
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  37  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
สออ.13
653 
สออ.13
653 
สออ.13
653 
สออ.13
653 
สออ.11
653 
สออ.11
653 
สออ.11
653 
สออ.11
653 
สออ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
สออ.12
653 
สออ.12
653 
สออ.12
653 
สออ.12
653 
สออ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
สออ.11
653 
สออ.11
653 
สออ.11
653 
สออ.11
653 
สออ.11
653 
สออ.13
มออ.12 มออ.12
 
มออ.12
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
สออ.12
653 
สออ.12
653 
สออ.12
653 
สออ.12
653 
สออ.12
653 
สออ.13
653 
สออ.13
653 
สออ.13
653 
สออ.13
653 
สออ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
3105-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
653 
3105-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
653 
3105-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
653 
3105-2106 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)