คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนรินทร์   สิงห์สกุล
ตำแหน่งครู โทร.088-5713882
วุฒิการศึกษาอส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ,น.บ.,ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-24
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-325
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2004 ----------------------------›
มฟก.25
มฟก.25
‹------------------------------------- 3104-2004 -------------------------------------›
มฟก.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2004 ----------------------------›
มฟก.22
มฟก.22
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
มฟก.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2004 ----------------------------›
มฟก.23
มฟก.23
‹--------- 30000-2001 ---------›
มฟก.14
 
มฟก.14
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2004 ----------------------------›
มฟก.24
มฟก.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)