คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชก.23
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด 0-6-26
3102-8501โครงการ 0-4-44
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-28-21 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
323 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
‹---------------------------------------------- 3102-2106 ----------------------------------------------›
 นายวีระชัย โภคชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-9003 ----------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
‹--------- 3102-9003 ---------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายวีระชัย โภคชัย
 
 นายวีระชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2005 ----------------------------›
 นายอำนาจ ทองแสน
 นายอำนาจ
‹---------------------------- 3102-8501 ----------------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายรัชพล สินเทศ
‹------------------ 3100-0116 ------------------›
 นายเสกสรร ศรียศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)