คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางนิภาพรรณ   พิศอ่อน
ตำแหน่งครู Tel.089-7113276
วุฒิการศึกษากศ.บ.(ภาษาไทย) , กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
แผนกวิชาหมวดภาษาไทย
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-22
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-312
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-39
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
มบข.12,มบข.11,สบจ.11
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มชก.21,มชก.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
625 
มชก.22,มชก.21
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มชย.21,มชย.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
มบข.12,สบจ.11,มบข.11
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สฟก.11,สฟก.12
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
มออ.21,มออ.22
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชถ.21
 
มชถ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
สฟก.(ทวิภาคี)11
625 
มออ.22,มออ.21
625 
มบจ.12,มบจ.11
625 
สฟก.12,สฟก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
625 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชธ.15,ชกว.13
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
มบจ.11,มบจ.12
625 
มชย.22,มชย.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)