คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายราเชน   ชิ้นสวัสดิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการครู Tel.086-8567920
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) / ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-328
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  38  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
สทค11
647 
สทค11
647 
สทค11
647 
สทค11
647 
มทบ.11
647 
มทบ.11
647 
มทบ.11
647 
มทบ.11
647 
มทค11
647 
มทค11
647 
มทค11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
สชย.12
647 
สชย.12
647 
สชย.12
647 
สชย.12
647 
สทบ.11
647 
สทบ.11
647 
สทบ.11
647 
สทบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
สชย.14
647 
สชย.14
647 
สชย.14
647 
สชย.14
3000-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทค21
3000-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทค21
 
สทค21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
สชก.12
647 
สชก.12
647 
สชก.12
647 
สชก.12
647 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22
647 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22
647 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22
647 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
สฟก.(ทวิภาคี)11
647 
สฟก.(ทวิภาคี)11
647 
สฟก.(ทวิภาคี)11
647 
สฟก.(ทวิภาคี)11
647 
ชย.11
647 
ชย.11
647 
ชย.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)