คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางเดือนฉาย   ปัดสาแก้ว
ตำแหน่งครู Tel.087-4915364
วุฒิการศึกษาค.บ.(ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-12
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-36
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-318
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มชช21,มชช11,สชช21
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มชก.12,มชก.11
333 
มชก.12,มชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
มออ.12,มออ.11
333 
‹--------- 3000-1206 ---------›
สฟก.15,สฟก.16
333 
มฟก.24,มฟก.23
333 
สชช21,มชช11,มชช21
333 
สฟก.11,สฟก.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
มทค11,สทค11,มคอ.11
333 
สฟก.15,สฟก.16
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มบจ12,มบจ11
333 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชส.31,ชช.31
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชย.18
 
ชย.18
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 3000-1206 ---------›
สฟก.11,สฟก.12
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มออ.12,มออ.11
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มฟก.24,มฟก.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สทค11,มทค11,มคอ.11
333 
มบจ11,มบจ12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)