คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายจักรพันธ์   สินเทศ
ตำแหน่งครู Tel.086-8613651
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) , ค.อ.ม.ไฟฟ้า
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-324
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชก.21
641 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สทค11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชย.11
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชก.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹--------- 20128-1002 ---------›
ชค11,ชค12
645 
‹--------- 2128-1002 ---------›
ชค22,ชค21
‹--------- 2000-2004 ---------›
ชค21
 
ชค21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชย.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชย.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)