คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวรพงศ์   รอบรู้
ตำแหน่งครู โทร.094-6635162
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 12-0-22
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-26
30108-1002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่ีองานสถาปัตยกรรม1-3-24
30108-1003การสำรวจเพื่องานสถาปัตยกรรม1-4-35
30108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-22
3108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2-0-22
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹---------------------------------------------- 30108-2103 ----------------------------------------------›
สชถ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
มชถ.21,สชถ.21
639 
‹---------------------------------------------- 30108-1001 ----------------------------------------------›
มชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30108-1003 ---------›
สชถ.11,มชถ.11
สชถ.11,มชถ.11
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชถ.11
ชถ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 3108-9002 ---------›
สชถ.21,มชถ.21
638 
สชถ.21,มชถ.21
638 
‹--------- 20108-2111 ---------›
ชถ.12,ชถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 30108-1002 ----------------------------›
สชถ.11
‹--------- 30108-1003 ---------›
สชถ.11,มชถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)