คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30001-1053กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-1002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่ีองานสถาปัตยกรรม 1-3-24
30108-1003การสำรวจเพื่องานสถาปัตยกรรม 1-4-35
30108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-47
30108-2006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 2-0-22
30108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26
30108-2102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  14-23-23 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
634 
‹---------------------------------------------- 30108-2103 ----------------------------------------------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
625 
 นางนิภาพรรณ
634 
 นางสุชัญญ์ญา
634 
 นางสุชัญญ์ญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹--------- 30108-2006 ---------›
 นายชยพล สีหานาม
‹--------- 30108-1003 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
 นายวรพงศ์
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายชยพล สีหานาม
 
 นายชยพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30108-2002 ---------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา
632 
‹---------------------------- 30108-2002 ----------------------------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹---------------------------- 30108-1002 ----------------------------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
‹--------- 30108-2102 ---------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹--------- 30108-1003 ---------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)