คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม 1-4-35
30101-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2107ผังเมือง 2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  16-18-23 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 นางเยาวรัตน์
638 
‹------------------ 30101-0301 ------------------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
632 
‹-------------------------------------------------------- 30108-2001 --------------------------------------------------------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
‹--------- 30108-2107 ---------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
‹--------- 30108-2005 ---------›
 นายชยพล สีหานาม
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายชยพล สีหานาม
 
 นายชยพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 30000-1403 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
639 
‹--------- 30108-2007 ---------›
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 นายวรพงศ์
639 
‹---------------------------------------------- 30108-1001 ----------------------------------------------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
‹---------------------------- 30001-2002 ----------------------------›
 นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)