คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชธ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  22-9-25 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2104 ------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
726 
 นายประสิทธิ์
726 
‹--------- 3100-0301 ---------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹---------------------------- 3121-2108 ----------------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹------------------ 3121-2004 ------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
 นายประสิทธิ์
726 
‹--------- 3121-2107 ---------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
 
 นายอภิสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2005 ----------------------------›
 นายจตุพร นาคเสน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
 น.ส.คมขำ
333 
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)