คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.นฤมล   ป้อมสุวรรณ
ตำแหน่งครู โทร.0860220014
วุฒิการศึกษาสถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
30106-0004อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง1-4-35
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-310
3106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-36
3106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-26
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2002 ----------------------------›
มชธ.22
มชธ.22
727 
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
ชธ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30121-2004 ----------------------------›
สชธ.11
สชธ.11
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
สชธ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3106-2001 ----------------------------›
มชส.21
‹--------- 3106-2001 ---------›
มชส.21
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชธ.14,ชธ.13,ชธ.15
 
ชธ.13,ชธ.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹------------------------------------- 30106-0004 -------------------------------------›
มชส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3106-2008 ------------------›
สชส.21
‹------------------ 3106-2008 ------------------›
สชส.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)